lang
駐胡志明市台北經濟文化辦事處
336 Nguyễn Tri Phương Quận 10, TP.HCM, Viet Nam
Tel: (84-8) 3834 9160 ~ 65 - Fax: (84-8) 3834 9166

Giờ làm việc: Sáng từ 8:00 - 12:00. Chiều từ 13:30 - 17:30
» Lãnh sự » Thông báo về lảnh sự

THÔNG BÁO

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.Hồ Chí Minh thông báo về điều chỉnh mức phí Visa đối với hộ chiếu nước ngoài , bắt đầu có hiệu lực từ ngày 03 tháng 10 năm 2007.

I. Theo thông báo của Cục lãnh sự Bộ Ngoại Giao Đài Loan, văn phòng chúng tôi điều chỉnh mức phí Visa đối với hộ chiếu nước ngoài như sau :
Tải: Nội dung

THÔNG BÁO

Theo thông báo của Cục lãnh sự Bộ Ngoại Giao Đài Loan, kể từ ngày 0 4 tháng 0 6 năm 20 10 Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.Hồ Chí Minh    điều chỉnh mức phí Visa đối với người mang hộ chiếu Mỹ là 140 USD.


      VĂN PHÒNG KINH TẾ - VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI TP.HCM


THÔNG BÁO

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình xem xét, giải quyết nhanh chóng việc cấp visa cho đương sự của các nước,... Tải: Nội dung

ĐIỀU CHỈNH MỨC PHÍ VISA ĐỐI VỚI NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU MỸ

Theo thông báo của Cục lãnh sự Bộ Ngoại Giao Đài Loan, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.Hồ Chí Minh điều chỉnh mức phí Visa đối vời người mang hộ chiếu Mỹ là 131 USD.

VĂN PHÒNG KINH TẾ - VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI TP.HCM
Công dân Việt Nam nếu có thẻ cư trú dài hạn ở Mỹ hoặc Canada sẽ đuợc miễn thị thực 30 ngày

Caên cöù theo qui ñ nh m i li ê n quan với Đ ieàu leä veà visa hoä chieáu nöôùc ngoaøi “ cuûa Cuïc Laõnh söï Boä Ngoaïi Giao Ñaøi Loan , keå töø ngaøy 01 thaùng 12 naêm 2008 ñoái vôùi coâng daân cuûa 5 nöôùc sau ñaây : AÁn Ñoä, Thaùi Lan, Phillippines, Indonesia vaø Vieät Nam neáu coù theû cö truù daøi haïn cuûa Myõ hoaëc Canada thì ñöôïc mieãn visa nhaäp caûnh vaøo Ñaøi Loan trong thôøi gian 30 ngaøy.Mức thu phí visa hộ chiếu

1. Visa ngaén haïn moät laàn nhaäp caûnh vaøo Ñaøi Loan: 50 USD (möùc phí cuõ laø 36 USD)

2. Visa ngaén haïn nhieàu laàn nhaäp caûnh vaøo Ñaøi Loan: 100 USD ( möùc phí cuõ laø 72 USD )

3. Visa ñònh cö moät laàn nhaäp caûnh vaøo Ñaøi Loan: 66 USD ( khoâng ñieàu chænh möùc phí )

4. Visa ñònh cö nhieàu laàn nhaäp caûnh vaøo Ñaøi Loan: 132 USD ( möùc phí cuõ laø 90 USD )

5. Khoâng aùp duïng möùc phí rieâng cho Visa ñoaøn.

II. Phí visa laøm nhanh seõ thu theâm 50% möùc phí Visa theo loaïi Visa ñaõ thoâng baùo ôû treân ...

Tải: Nội dung

Càng tiện ích cho doanh nhân Việt Nam xin visa

Vaên phoøng chuùng toâi seõ ñôn giaûn hoùa thuû tuïc xin visa nhöõng doanh nhaân Vieät Nam neáu treân hoä chieáu coù nhöõng visa ... Tải: Nội dung